Meziuniverzitní studentská soutěž

Ekonomicko-správní fakulta Masarykovy univerzity připravila ve spolupráci s Vysokým učením technickým v Brně a Mendelovou univerzitou v Brně projekt, jehož cílem je propojit vysokoškolské vzdělání s praxí, prohloubit spolupráci univerzit se statutárním městem Brnem a zároveň prohloubit spolupráci jednotlivých fakult těchto univerzit a zvýšit sdílení poznatků mezi jejich studenty. V aktuálním osmém ročníku se projekt snaží rozšířit svou mezinárodní rovinu a přesah, kromě už potřetí zapojené Slovenské technické univerzity v Bratislavě a Hlavního města Slovenské republiky Bratislava se jedná o zapojení i Technické univerzity ve Vídní a města Vídeň. Projekt umožňuje zapojeným partnerům kooperovat a vzájemně si předávat znalosti napříč městy, stejně jako při zpracovávání zadaných témat propojit studenty a školy ze zapojených měst.

Úvod

Cílem tohoto projektu je ve spolupráci měst Brna a Bratislavy a škol Masarykovy univerzity, Mendelovy univerzity, Vysokého učení technického a Slovenské technické univerzity v Bratislavě využít potenciálu nadaných studentů pro tvorbu praktických studií, které budou zaměřené na rozvoj těchto měst.

Obsahem projektu má být prakticky zaměřená výuka pro studenty všech zapojených vysokých škol. Náplní výuky bude tvorba studií na témata a problematiku řešenou zapojenými městy, zejména v souvislosti s oblastí Smart city. Výstupem projektu mají být studie, které budou využitelné pro rozvoj měst, ve kterých zapojené univerzity sídlí.

Výuka má probíhat formou týmové práce. Celkem se má v ročníku 2018/2019 vytvořit šest soutěžních týmů, tři v každém zapojeném městě. Každý tým má být složený z pěti až sedmi členů tak ze zapojených škol. Takto se vytvoří multidisciplinárně stavěné týmy, což umožní širší a kvalitnější zpracování zadaných témat. Vždy trojice týmů bude zpracovávat své práce na jedno stejné téma. Tedy celkem budou ve více variantách zpracována tři témata. Volba řešených témat bude na straně měst Brna a Bratislavy.

Výuka bude volně dostupná pro studenty prezenční formy studia libovolného studia a oboru. Z přihlášených studentů budou na počátku podzimního semestru postupně vybráni členové a vedoucí týmů.

Na podzim a v první polovině jarní části semestru bude mít aktivita v projektu podobu blokové výuky a poběží formu soutěže, jak pro zvýšení atraktivnosti z pohledu studentů, tak zejména pro cílovou kvalitu vytvářených studií. Proto je také celý projekt pojmenován „Meziuniverzitní studentská soutěž“ (zkratka MUNISS). Práce všech soutěžních týmů se na konci budou hodnotit odbornou komisí. Členové nejlépe hodnocených týmů obdrží formální ocenění a odměnu za svou práci. Po odevzdání a ohodnocení prací se uskuteční slavností akce spojená s vyhlášením výsledků a předáním cen.

Přínosy

Studenti

 • učení se týmové spolupráci v mezioborovém týmu
 • propojení znalostí z různých škol, fakult a měst a konfrontace mezi nimi
 • možnost získání praxe při prakticky zaměřené práci během výuky
 • u členů nejlepších týmů možnost referencí do životopisu v souvislosti se získanými formálními cenami
 • nejlepší týmu dostanou nemalou odměnu za svou práci

Masarykova univerzita, Vysoké učení technické v Brně, Mendelova univerzita v Brně a STU Bratislava

 • vytvoření prostoru pro tvůrčí činnost studentů a využití jejich potenciálu
 • prakticky zaměřená forma výuky
 • praktická spolupráce s veřejnou sférou (městy, kde univerzity sídlí) a v její prospěch

Města Brno a Bratislava

 • využití potenciálu a tvořivosti studentů ve prospěch měst
 • získání více různých vypracovaných studií na zadané oblasti, které bude možno využít pro potřeby měst
 • spolupráce s velkými univerzitami ve městech ve formě praktické a tvořivé práce

Historie realizovaných ročníků projektu MUNISS

Projekt MUNISS 2017/2018

Proběhl sedmý ročník projektu se zapojením MU, VUT, Mendelu a Slovenské technické univerzity v Bratislavě. Projekt běžel s podporou a ve spolupráci s Magistrátem města Brna a Magistrátem města Bratislava. Bylo vytvořeno šest meziuniverzitních a mezinárodních týmů a zpracovaly se dvě témata.

Masarykova univerzita


Slovenská technická univerzita
 • Téma 36 - Revitalizace území části Bratislavy
  • (lektor) Ing. Vladimír Ondrejička, PhD. (vladimir.ondrejicka@stuba.sk)
  • Cílem tématu bylo navrhnout revitalizaci prostor náměstí u Obchodní ulice v centru Bratislavy při respektování principů Smart city.
  • Práce týmů: Vítězné práce týmů č.94 a č.95 (X MB)
  • Prezentace na ukončení v Bratislavě: Prezentace k tématu č.36 (týmy 94-95, X MB)

Projekt MUNISS 2016/2017

Proběhl šestý ročník projektu se zapojením MU, VUT, Mendelu a Slovenské technické univerzity v Bratislavě. Projekt běžel s podporou a ve spolupráci s Magistrátem města Brna a Magistrátem města Bratislava. Bylo vytvořeno šest meziuniverzitních a mezinárodních týmů a zpracovaly se dvě témata.

Masarykova univerzita


Slovenská technická univerzita
 • Téma 34 - Rubikova kocka "smart mesta" Bratislavy
  • (lektor) Ing. Vladimír Ondrejička, PhD. (vladimir.ondrejicka@stuba.sk)
  • Cílem tématu bylo navrhnout možnosti pro zlepšení situace a řešení problémů v lokalitě kolem Obchodní ulice v centru Bratislavy při respektování principů Smart city.
  • Práce týmů (první verze): Vítězné práce týmů č.88 a č.90 (80 MB) , Práce týmu č.89 (1,5 MB)
  • Prezentace na ukončení v Bratislavě: Prezentace k tématu č.34 (týmy 88-90, 625 MB včetně jedné videoprezentace)

Projekt MUNISS 2015/2016

Byl realizován pátý běh projektu se zapojením MU, VUT, Mendelu a Statutárního města Brna. Bylo vytvořeno devět meziuniverzitních týmů a zpracovány tři témata.

Masarykova univerzita

 • Téma 28 - E-government města Brna
  • Ing. Mgr. Jan Žák (erwin@mail.muni.cz)
  • Brno by chtělo zavést kvalitní e-government. K tomu mu ale chybí komplexní informační systém. Cílem je snaha města zmodernizovat komunikaci s občany. To vše se bude řešit především z pohledu uživatele budoucího možného systému (každý student má zkušenost uživatele IS své vlastní školy), tedy nejde o technickou rovinu, ale funkční.
  • Práce týmů: Vítězná práce týmu č.75 (1,1 MB) , Práce týmu č.74 (0,3 MB) , Práce týmu č.76 (0,6 MB)

Vysoké učení technické
 • Téma 29 - Chytrá čtvrť
  • Ing. Radek Fujdiak (xfujdi00@stud.feec.vutbr.cz)
  • Hodně se mluví o fenoménu „smart city“ a snaze vylepšovat městské čtvrtě. S ohledem na rozsah prací nepůjde v tématu o urbanistické plánování celých čtvrtí, ale naopak o řešení nějaké vybrané drobnosti, který by mohla zlepšit situaci v určené městské části.
  • Práce týmů: Vítězná práce týmu č.79 (70 MB) , Práce týmu č.77 (1,6 MB) , Práce týmu č.78 (7 MB)

Mendelova univerzita
 • Téma 30 - Aktivizace seniorů
  • Ing. Petr Trávníček, Ph.D. (petr.travnicek@mendelu.cz)
  • Populace stárne. Brno není výjimkou. Podle předpokladů se bude počet seniorů v moravské metropoli ještě nějakou chvíli zvyšovat. Z toho důvodu hledá město sociální inovace, které by zkvalitnily brněnským seniorům život.
  • Práce týmů: Vítězná práce týmu č.81 (3 MB) , Práce týmu č.80 (4,7 MB) , Práce týmu č.82 (31 MB)

Projekt MUNISS 2014/2015

Masarykovou univerzitou byly zpracovány tři odborné studie na zakázku pro potřeby magistrátu města Brna. V týmech byli zapojení studenti MU, Mendelu a VUT.


Studie na zakázku pro Magistrát města Brna:
 • Téma - Open Data ve městě Brně
  • Cílem studie bylo provést analýzu dat, které jsou v držení města či jeho organizací a firem. Smyslem bylo především udělat souhrnný přehled dat, které by bylo možné a vhodné zveřejnit ve formátu open dat. A také u některých dat nastínit jaké by byly možnosti jejich pozdějšího využití.
  • Práce: Open data ve městě Brně (0,6 MB)
 • Téma - Evaluace strategie pro Brno za roky 2007-2014
  • Studie měla vzít projekty podpořené z operačních programů na území města Brna (u veřejné sféry) a rozřadit je podle cílů a podcílů strategie města Brna. Pro každou oblast se tak měly sečíst projekty a prostředky, včetně informací o těch největších. A výsledky se měly okomentovat a porovnat.
  • Práce: Evaluace strategie pro Brno 2007-2014 (0,1 MB)

Projekt Partnerství subjektů meziuniverzitní studentské sítě (OPVK CZ.1.07/2.4.00/31.0157)

Na podzim roku 2011 byl podán projekt do OPVK 2.4. Partnerství a sítě. V květnu byl projekt vybrán mezi úspěšné a v červenci podepsána smlouva. V akademických letech (2012/13 a 2013/14) byl projekt realizován na půdě MU, VUT, Mendelu, Magistrátu města Brna a Krajské Hospodářské komory JM. Každý rok se projektu účastnili přes 30 studentských týmů s celkem cca 250 studenty z mnoha různých fakult.Projekt MUNISS 2013/2014

V tomto ročníku se zpracovávalo 14 témat. Celkem fungovalo 39 týmů. Zde naleznete dopracované práce (tzv. expertní analýzy) vítězných týmů, které jsou oficiálním výstupem projektu. Vítězné týmy jsou ty, jejichž první verze práce byly po odevzdání hodnoceny panelem pěti hodnotitelů pro dané téma jako nejlepší. A také zde budou brzo odkazy na práce ostatních dvou týmů k tématu.

Masarykova univerzita

 • Téma 11 - Občanský projekt
  • Ing. Eva Švandová (22310@mail.muni.cz)
  • Cílem je řešit jak přímo zapojit občany do zlepšení prostředí města v bezprostředním okolí míst, kde bydlí. Ať už jde o oblast pořádku, zeleně, hřišť, bezpečnosti apod. Druhou částí je konkrétní zpracování tématu občanského projektu dle inspirace ze zahraničí.
  • Práce týmů: Exp.analýza týmu č.33 (2,5 MB) , Práce týmu č.31 (3,3 MB) , Práce týmu č.32 (2,8 MB)
 • Téma 12 - Finanční gramotnost
  • Ing. Mgr. Michal Krčál (michal.krcal@mail.muni.cz)
  • Cílem je vytvořit návrh obsahu, designu a pravidel webové aplikace či hry, která by dostatečně "hravou" formou byla schopna studentům vyšších ročníků základních škol zprostředkovat poznatky z oblasti finanční gramotnosti. Hra by měla mít nejlépe takovou formu, tak aby mohly třídy mezi sebou soutěžit a něco i vyhrát.
  • Práce týmů: Exp.analýza týmu č.35 za kooperace s týmem č.36 (1,3 MB) , Práce týmu č.34 (1,6 MB) , Práce týmu č.36 (1,0 MB)
 • Téma 13 - Smart city
  • Ing. Mgr. Jan Žák (erwin@mail.muni.cz)
  • Cílem je podívat se na město z pohledu přístupu "smart city". A vyhodnotit tímto pohledem, v jakých oblastech se město chová více či méně efektivně. Druhá část se pak věnuje tomu, jak by provoz a fungování města mohlo fungovat efektivněji. Tým si vybere nějaké oblasti, které rozpracuje. Je vhodné hledat inspiraci pro řešení těchto oblastí na postupech používaných v soukromé sféře.
  • Práce týmů: Exp.analýza týmu č.38 (1,6 MB) , Práce týmu č.37 (0,8 MB) , Práce týmu č.39 (1,7 MB)
 • Téma 14 (HK) - Rodiny s malými dětmi
  • Ing. Alena Kopfová, Ph.D. (41775@mail.muni.cz)
  • Cílem tématu je hledat způsoby, jak pomoci rodinám s malými dětmi. Ať už jde o oblast hlídání dětí, tak o oblast výbavy pro ně. Smyslem je hledat řešení, která by dokázala propojit město a podniky i podnikatele při hledání způsobů, jak rodinám pomoci.
  • Práce týmů: Exp.analýza týmu č.40 (1,1 MB) , Práce týmu č.41 (1,3 MB) , Práce týmu č.42 (2,0 MB)

Doplňující speciální témata:
 • Téma 21 (Junák) - Kompetenční model pro Junáka
  • Mgr. Michaela Zedníková (100605@mail.muni.cz)
  • Cílem tématu je sjednotit a vytvořit kompetenční modely pro organizaci Junák, tak aby je mohla využít pro své potřeby, vzdělávání apod. Jde o doplňkové téma s rozšířeným harmonogramem práce už od podzimu.
  • Práce týmů: Exp.analýza týmu č.63 (0,5 MB) , Práce týmu č.61 (6,0 MB) , Práce týmu č.62 (2,2 MB)
 • Téma 23 (Unifer) - Brno 42,195
  • Romana Pokorná (romana.pokorna@unifer.cz)
  • Úkolem projektu „BRNO 42,195“ je navrhnout kompletní manuál realizace a zabezpečení veřejné jednodenní sportovní akce - Brněnského maratonu, jelikož v České republice je v posledních letech patrný dynamický nárůst zájmu sportovní veřejnosti o běh, jako formu sportovní aktivity přístupné širokému spektru lidí.
  • Sloučená práce: Exp.analýza týmu č.69 za pomoci členů týmů 67 a 68 (2,4 MB)
 • Téma 24 - Aplikace "Kam s tím"
  • Ing. Mgr. Jan Žák (erwin@mail.muni.cz)
  • Cílem tématu je vytvořit webovou verzi a paralelně mobilní aplikaci, která by dokázala v rámci města Brna efektivně občany navigovat k nejbližším kontejnerům na tříděný odpad. Dále by měla dokázat poradit, jaký odpad kam přesně patří. A také by mohla umožnit sběr dat a zpětnou vazbu od uživatelů.
  • Práce týmu je především funkční zde na webu i ke stažení jako aplikace pro Android. Textově Exp.analýza týmu č.70 (0,9 MB)

Dodatkové analýzy a studie ve spolupráci s Uniferem:
 • Téma - Sběr dat o odpadu
  • Cílem tématu bylo analyzovat, jaké možnosti sběru detailních dat o odpadu jsou a jakou technologií (využití čipů) by bylo možné je získávat a následně využívat. Práce měla popsat vhodnou technologii a zkusit nacenit její nasazení pro Brno.
  • Práce: Sběr dat o odpadu (0,8 MB)
 • Téma - Front office města Brna
  • Cílem tématu bylo analyzovat, jak by provozně i ekonomicky vycházelo sloučení všech různých míst pro komunikaci s občany (vydávání OP, pasů, registr vozidel a další) do jednoho místa. A jak by šlo prostory pro poskytování těchto veřejných služeb vůči občanům vylepšit. Došlo i k vytvoření ekonomického modelu.
  • Práce: Front office města Brna (2,2 MB)
 • Téma - Sdílení znalostí o finančních produktech
  • Cílem tématu bylo navrhnout, jak by mohl vypadat a fungovat systém, který by pomáhal běžným občanům s pochopením obsahu finančních produktů a zvýšil tak jejich šanci na efektivní rozhodnutí.
  • Práce: Sdílení znalostí o fin.produktech (1,7 MB)

Vysoké učení technické
 • Téma 15 - Revitalizace vybraného brownfield
  • Ing. Et Ing. Pavel Juřica (jurica@fbm.vutbr.cz), Ing. Jan Rosenberg (rosenberg@fbm.vutbr.cz)
  • Město má mnoho ploch, které jsou ve velmi zanedbaném stavu. Řešit by se měla některá z vhodných lokalit. Budete moci sami navrhnout a vytvořit realizovatelný plán, jak vybranou lokalitu kvalitně revitalizovat. Samozřejmě by váš návrh měl být promyšlený, smysluplný ekonomicky i věcně pro kohokoliv, kdo by jej měl uvést v život.
  • Práce týmů: Exp.analýza týmu č.45 (10,7 MB) , Práce týmu č.43 (24,7 MB)
 • Téma 16 - Age Management, seniorské bydlení
  • Mgr. Štěpán Konečný, Ph.D. (konecnys@fbm.vutbr.cz), Ing. Vladimír Bartošek, Ph.D. (bartosek@fbm.vutbr.cz)
  • Hlavním cílem projektu je navrhnout konkrétní opatření či kroky, které by vedly k rozšíření vhodné nabídky bydlení pro různé skupiny osob v seniorském věku. Navržená řešení musí být realizovatelná v daném území a to nejen městem a jeho městskými částmi, ale i jinými subjekty, a to jak z pohledu věcného a legislativního, tak z pohledu finanční udržitelnosti. Práce musí pracovat se všemi segmenty, které mohou zajišťovat bydlení a doprovodné služby, avšak je důležité klást důraz na takový typ inovativních opatření, který může být poskytován veřejným a neziskovým sektorem.
  • Práce týmů: Exp.analýza týmu č.46 (1,2 MB) , Práce týmu č.47 (1,6 MB) , Práce týmu č.48 (0,8 MB)
 • Téma 17 (HK) - Start podnikání s využitím a bez využití služeb podnikatelského inkubátoru - porovnání ekonomických, technických a provozních podmínek
  • Ing. David Schüller, Ph.D. (schuller.david@seznam.cz), Ing. Vít Chlebovský, Ph.D. (chlebovsky@fbm.vutbr.cz)
  • Cílem je vypracovat soubor doporučení a opatření pro začínající firmy na základě porovnání podmínek startu podnikání ve vybraných oborech při využití a bez využití podpory a služeb podnikatelských inkubátorů. Vypracované projekty by zároveň měly sloužit jako inspirativní návod pro začínající podnikatele, zda využít inkubátoru pro podporu startu podnikání.
  • Práce týmů: Exp.analýza týmu č.50 (1,7 MB) , Práce týmu č.49 (2,3 MB) , Práce týmu č.51 (0,6 MB)

Mendelova univerzita
 • Téma 18 - Analýza možnosti sběru směsného plastu v podmínkách města Brna.
  • Ing. Petr Trávníček, Ph.D. (petr.travnicek@mendelu.cz)
  • Posouzení současného stavu sběru plastu v Brně. Rešerše sběru směsného plastu ve srovnatelných městech v ČR i v zahraničí. Podrobná analýza problematiky sběru, svozu a využití směsného plastu včetně ekonomické stránky celého procesu. Výsledné zhodnocení a doporučení pro město Brno s ohledem na zjištěné skutečnosti a provedenou analýzu problematiky sběru, svozu a využití směsného plastu.
  • Práce týmů: Exp.analýza týmu č.53 (0,7 MB) , Práce týmu č.52 (1,0 MB) , Práce týmu č.54 (0,6 MB)
 • Téma 19 - Efektivní monitoring návštěvníků města Brna
  • Ing. Petr Mikuš a Ing. Sylvie Formánková, Ph.D. (sylvie.formankova@mendelu.cz)
  • Cílem práce je návrh efektivního monitoringu návštěvníků města Brna. Náplní práce je pak vymezení specifických cílových skupin návštěvníků města Brna, popis jejich spotřebního chování, návrh vhodné metodiky sběru dat (s důrazem na rozlišení kvantitativních a kvalitativních přístupů) a návrh způsobů monitoringu. Výstupem práce je pak návrh efektivního monitoringu a metodologie monitoringu vhodného pro opakovanou realizaci.
  • Práce týmů: Exp.analýza týmů č.55 a č.57 (5,6 MB) , Práce týmu č.56 (1,5 MB)
 • Téma 20 (HK) - Centrum keramických řemesel
  • Ing. Josef Zrůst, Ph.D. (josef.zrust@mendelu.cz)
  • Téma zpracovávané ve spolupráci s Krajskou hospodářskou komorou jižní Moravy.
  • Cílem projektu je zpracovat studii proveditelnosti pro vznik a rozvoj centra keramických řemesel vycházející z místní historické tradice v regionu. Centrum může být umístněno a produkovat v místním průmyslovém areálu, kde se nachází vhodné funkční technologické zázemí.
  • Práce týmů: Exp.analýza týmu č.58 (2,5 MB) , Práce týmu č.59 (17,6 MB) , Práce týmu č.60 (3,0 MB)
 • Téma 22 - Nástroje a techniky zpětné vazby marketingových výstupů organizací cestovního ruchu
  • Ing. Sylvie Formánková, Ph.D. (sylvie.formankova@mendelu.cz)
  • Doplňující téma ve spolupráci s Centrálou cestovního ruchu.
  • Cílem projektu je průzkum a následný návrh technik a nástrojů, které manažerům Centrály cestovního ruchu - Jižní Morava umožní zjišťovat a měřit efekt marketingových kampaní realizovaných za účelem zvyšování návštěvnosti jižní Moravy. Jedná se především o měření efektů tištěných propagačních materiálů, inzerce v tisku, účasti na veletrzích cestovního ruchu, billboardových kampaní apod.
  • Práce týmů: Exp.analýza týmu č.64 (2,5 MB) , Práce týmu č.65 (0,1 MB) , Práce týmu č.66 (0,8 MB)

Projekt MUNISS 2012/2013

V tomto ročníku se zpracovávalo 10 témat. Celkem fungovalo 30 týmů. Zde naleznete dopracované práce (tzv. expertní analýzy) vítězných týmů, které jsou oficiálním výstupem projektu. Vítězné týmy jsou ty, jejichž první verze práce byly po odevzdání hodnoceny panelem pěti hodnotitelů pro dané téma jako nejlepší. A také jsou zde odkazy na práce ostatních dvou týmů k tématu.

Masarykova univerzita

 • Téma 1 = Oživení městského centra
  • Ing. Eva Švandová (22310@mail.muni.cz)
  • Cíl: Bude se řešit problém snižování kvality života, odlivu rezidentů, návštěvníků i nakupujících z městského centra. Na základě analýzy příčin budou studenti hledat a navrhovat konkrétní opatření či kroky, které by vedly k udržení a posílení „života“ v centru Brna (např. v oblasti bydlení, maloobchodu, volnočasových a kulturních akcí, veřejných prostranstvích, dopravy a parkování apod.). Navržená řešení musí být realizovatelná v daném území a to nejen městem, ale i jinými subjekty.
  • Práce týmů: Exp.analýza týmu č.1 (2,0 MB) , Práce týmu č.2 (46 MB) , Práce týmu č.3 (2,7 MB)
 • Téma 2 = Zvýšení počtu osob s trvalým pobytem
  • Ing. Alena Kopfová, Ph.D. (41775@mail.muni.cz)
  • Cíl: Brno má velmi vysoký rozdíl mezi počtem reálně v něm žijících osob a těch, které stát považuje za obyvatele a přispívá za ně městu do rozpočtu daněmi. To vede k problémům v mnoha oblastech (odpady, doprava apod.) Studenti by měli analyzovat různé cílové skupiny, které ve městě žijí a trvalý pobyt nemají a zjišťovat, zda by některé z nich mohlo město získat jako své obyvatele. Znamená to analyzovat příčiny a hledat inovativní cesty, kterými by město mohlo nové obyvatele nalákat.
  • Práce týmů: Exp.analýza týmu č.6 (0,9 MB) , Práce týmu č.4 (15 MB) , Práce týmu č.5 (0,8 MB)
 • Téma 3 = Brněnská karta
  • Ing. Mgr. Jan Žák (erwin@mail.muni.cz), Ing. Michal Kozub (kozub@mail.muni.cz)
  • Cíl: Mělo by smysl pro Brno vydat nějakou kartu, která by dokázala pro obyvatele, turisty či jinou cílovou skupinu shrnout v sobě poskytování různých služeb, které město poskytuje (doprava, divadla, muzea, sportoviště atd.)? Pokud by se měly takové služby integrovat, šlo by to vzít přes nejrozšířenější službu, kterou je doprava? Jakou formou by bylo efektivní to realizovat (karta, aplikace apod.)? Je efektivní zahrnout i placení? Lze takovou kartu propojit i se službami soukromé sféry? A samozřejmě vzít v úvahu vše, co se nepovedlo u Opencard v Praze.
  • Práce týmů: Exp.analýza týmu č.8 (2,5 MB) , Práce týmu č.7 (1,5 MB) , Práce týmu č.9 (0,2 MB)
 • Téma 4 (HK) = Analýza způsobu komunikace městského úřadu
  • Ing. Mgr. Michal Krčál (michal.krcal@mail.muni.cz)
  • Cíl: Studenti dostanou možnost podrobit analýze způsoby komunikace úřadu vůči veřejnosti i firemnímu sektoru, budou moci navrhovat a řešit úpravy či změny. Může veřejná správa napodobit firmy, školy či jiné instituce ve způsobech a formách komunikace? V kterých oblastech by to bylo přínosné pro občany? Téma bude zpracovávané ve spolupráci s městem Slavkov, některé části zadaných problémů se budou řešit i pro případné použití v dalších městech.
  • Práce týmů: Exp.analýza týmu č.12 (2,3 MB) , Práce týmu č.10 (0,4 MB) , Práce týmu č.11 (1,2 MB)

Vysoké učení technické
 • Téma 5 = Revitalizace vybraného brownfield
  • Ing. Et Ing. Pavel Juřica (jurica@fbm.vutbr.cz), Ing. Jan Rosenberg (rosenberg@fbm.vutbr.cz)
  • Cíl: Město má mnoho ploch, které jsou ve velmi zanedbaném stavu. Řešit by se měla některá z lokalit, která nemá žádné právní ani jiné blokace (pravděpodobně lokalita Staňkova). Budete moci sami navrhnout a vytvořit realizovatelný plán, jak vybranou lokalitu kvalitně revitalizovat. Samozřejmě by váš návrh měl být promyšlený, smysluplný ekonomicky i věcně pro kohokoliv, kdo by jej měl uvést v život.
  • Práce týmů: Exp.analýza týmu č.15 (0,6 MB) + Příloha exp.analýza týmu č.15 (56 MB) , Práce týmu č.13 (7,8 MB) , Práce týmu č.14 (44 MB)
 • Téma 6 = Kreativní centrum Brno
  • Mgr. Štěpán Konečný, Ph.D. (konecnys@fbm.vutbr.cz), Ing. Vladimír Bartošek, Ph.D. (bartosek@fbm.vutbr.cz)
  • Cíl: Jedná se o projekt centra, které by mělo fungovat řadu let. Centrum by mělo sloužit jak začínajícím absolventům uměleckých škol a podnikatelům v kreativních průmyslech, tak dalším tvořivým lidem, kteří zde budou chtít realizovat své aktivity a předávat zkušenosti. A samozřejmě by mělo být otevřeno široké veřejnosti. Město má vybranou lokalitu s více než 10 000 m2. Nyní je třeba vytvořit smysluplný a efektivní plán, jak by tato instituce mohla vzniknout a fungovat.
  • Práce týmů: Exp.analýza týmu č.17 (17,4 MB) , Práce týmu č.16 (12,5 MB) , Práce týmu č.18 (0,6 MB)
 • Téma 7 (HK) = Využití prostor vědecko-technického parku pro rozvoj synergických efektů uvnitř a vně
  • Ing. David Schüller, Ph.D. (schuller.david@seznam.cz), Ing. Vít Chlebovský, Ph.D. (chlebovsky@fbm.vutbr.cz)
  • Cíl: Vedle Podnikatelské fakulty VUT se začíná stavět vědecko-technický park. Část prostor už má budoucí nájemce, část je vyčleněna pro malé podnikatele. Cílem práce je vytvořit pilotní schéma, jak propojit požadavky firem umístěných ve VT parku s možnostmi spolupráce s odbornými kapacitami vysokých škol. Hledat způsoby efektivní spolupráce a partnerství a analyzovat vzájemný potenciál partnerů, tj. firem i fakult, odborných týmů, kateder, ústavů atd.
  • Práce týmů: Exp.analýza týmu č.19 (1,7 MB) , Práce týmu č.20 (1,3 MB) , Práce týmu č.21 (3,5 MB)

Mendelova univerzita
 • Téma 8 = Odpadové hospodářství města Brna a komunikace ve vztahu k veřejnosti
  • Ing. Petr Trávníček, Ph.D. (petr.travnicek@mendelu.cz)
  • Cíl: Téma inspirované jedním z pilotních témat (Sběrnými dvory). Cílem je analyzovat způsoby komunikace města a jeho organizací (SAKO) v oblasti odpadů vůči veřejnosti. Tedy řešit, co lidé ví o třídění, svozu a využití odpadu. A také, co neví. Hledat cesty jak k nim dostat aktuální informace. Jak jim vysvětlit možnosti nakládání s odpady i jeho využitím a recyklací a případně je motivovat k efektivnějšímu chování. A řešit i formu a design komunikace v této oblasti.
  • Práce týmů: Exp.analýza týmu č.24 (5,1 MB) , Práce týmu č.22 (1,8 MB) , Práce týmu č.23 (1,0 MB)
 • Téma 9 = Zatraktivnění regionu a města vůči mladým lidem
  • Ing. Sylvie Gurská, Ph.D. (sylvie.gurska@mendelu.cz)
  • Cíl: Téma je zpracovávané ve spolupráci s Centrálou cestovního ruchu a bude pravděpodobně zaměřené na více cílových skupin (zahraniční studenti, mladé rodiny apod.) Studenti budou analyzovat slabé a silné stránky a hledat, co by mělo město změnit a jakou formou, aby se eliminovaly některé nalezené slabiny a celkově se zvýšila jeho atraktivita vůči vybraným cílovým skupinám.
  • Práce týmů: Exp.analýza týmu č.27 (5,7 MB) , Práce týmu č.25 (13,5 MB) , Práce týmu č.26 (3,0 MB)
 • Téma 10 (HK) = Využití průmyslového areálu pro drobná řemesla
  • Ing. Josef Zrůst, Ph.D. (josef.zrust@mendelu.cz)
  • Cíl: Navrhnout jak využít existující komplex nedaleko Brna pro nějakou formu centra řemeslných oborů. Jedná se o pilotní projekt jakési kombinace odvětvového klastru a inkubátoru zaměřený spíše na drobné podnikatele. Cílem je najít efektivní podobu projektu, vytvořit plán realizace i fungování. Projekt je tvořen ve spolupráci s firmou vlastnící daný komplex a s její podporou. Kvalitní projekt může být realizován.
  • Práce týmů: Exp.analýza týmu č.30 (1,8 MB) , Práce týmu č.28 (3,6 MB) , Práce týmu č.29 (2,7 MB + k práci patřily i dvě větší videa zde neobsažená)

Projekt MUNISS 2011/2012

Projekt Masarykovy univerzitní studentské soutěže (MUNISS) byl připravován a projednáván od dubna 2010 jak na půdě Masarykovy univerzity, tak s Magistrátem města Brna. Na počátku roku 2011 se podařilo projekt úspěšně dojednat a získat pro něj postupně podporu ze strany města, záštitu primátora města Brna a také záštitu rektora Masarykovy univerzity.

Cílem projektu bylo poskytnout prostor pro tvořivou práci studentů, spojit je v multioborových týmech a dát jim možnost svou tvůrčí energii využít ve prospěch města, ve kterém studují. Město Brno zadalo tři soutěžní témata. Každé bylo zpracováno vždy třemi soutěžními týmy. Výsledné studie má město Brno plně k využití pro zpracovávání svých rozvojových koncepcí a strategií. Tři nejlepší práce byly oceněny jak formálními cenami, tak členové těchto týmů obdrželi stipendia za tvůrčí činnost (dohromady bylo rozděleno cca 100 000 Kč).

Soutěž měla slavnostní zahájení na počátku prosince 2011, kde byly představeny soutěžní týmy vybrané z přihlášených studentů za pomoci Fakulty sociálních studií MU (assessment centra realizované za pomoci studentů personalistiky). A ještě podstatnější událost bylo oficiální vyhlášení výsledků soutěže v červnu 2012.

Tři vybraná témata z podzimu 2011 (jejich zadání) a k nim výsledné týmové práce:
1) Sběrné dvory
a) Tým č.1 (2,5 MB)
b) Tým č.2 (0,5 MB)
c) Tým č.3 (15,7 MB)

2) Aglomerace města Brna
a) Tým č.4 (2,0 MB)
b) Tým č.5 (4,6 MB)
c) Tým č.6 (1,1 MB)

3) City identity
a) Tým č.7 (130,5 MB)
b) Tým č.8 (1,9 MB)
c) Tým č.9 (21,6 MB)

Fotky ze slavnostního zahájení ze dne 12. 12. 2011
Fotky ze slavnostního vyhlášení výsledků ze dne 4. 6. 2012