Soutěžní téma MUNISS 2012

Analýza systému provozu sběrných dvorů města Brna

zobrazit zadání

Zadavatel soutěžního tématu: 

Lektor: Bc. Mgr. Veronika Singrová – oddělení odpadového hospodářství, OŽP

Cíl: Komplexní podklad pro rozhodnutí volených orgánů města o optimalizaci stávajícího systému provozu sběrných dvorů na území města Brna. Obsahem by mělo být zhodnocení současného stavu, variantní řešení slabých stránek systému (neefektivnost systému, nekoncepční umístění středisek, soulad se zákonem o odpadech, apod.), posouzení ekonomických, majetkoprávních a politických rizik, aj.

Tým 1

Odpadové hospodářství je významnou strategickou oblastí řízení velkých měst s významnými dopady na kvalitu životního prostředí, na městský rozpočet a především na kvalitu života občanů. V ČR je povinnost měst nakládat s odpady definována zejména zákonem o odpadech, č. 185/2001 Sb., ve znění pozdějších právních předpisů.

VÍCE INFO

Tým 2

Problematika sběrných dvorů a s ní spojená problematika odpadového hospodářství patří mezi nejdůležitější agendy dnešní doby. Navzdory tomu je často přehlížená. Přitom na globální úrovni je otázka odpadového hospodářství víc než palčivá. Tuto situaci si uvědomuje i Evropská unie. Ta vytváří na členské státy tlak směrem ...

VÍCE INFO

Tým 3

Následující práce představuje analýzu fungování sběrných dvorů v městě Brně a zároveň sérii návrhů na změny a zlepšení. Jedná se o dokument snažící se o souhrnný (resp. vícestranný) pohled na sběrné dvory a částečně i na odpadové hospodářství. Nosnou myšlenkou celého projektu bylo uvést data o brněnských sběrných dvorech do co nejširšího ...

VÍCE INFO

Soutěžní téma MUNISS 2012

Brněnská aglomerace

zobrazit zadání

Zadavatel soutěžního tématu: 

Lektor: Mgr. František Kubeš – vedoucí referátu tvorby Strategie a regionální spolupráce

Cíl: Navrhnout postup pro vznik platformy spolupráce Brněnské aglomerace

  • jaké jsou argumenty pro jednotlivé cílové skupiny pro vznik platformy spolupráce v rámci Brněnské aglomerace cílové skupiny:
    • Politici na různých úrovních (krajští, municipální, apod.)
    • Občané – Brna a obcí v jeho aglomerace
    • Poskytovatelé služeb, firmy
  • definovat oblasti možné spolupráce
  • legislativní rámec (navržení různých legislativních forem spolupráce a zhodnocení jejich silných a slabých stránek, a použitelnosti v českém prostředí

Tým 4

V úvodu této práce bychom chtěli vymezit pojem aglomerace a zmínit specifika brněnské aglomerace. V druhé části uvést data, která vzešla z našeho dotazníkového šetření provedeného mezi starosty obcí spadajících do vymezeného území aglomerace. V třetí části se budeme zabývat dvěma projekty.

VÍCE INFO

Tým 5

Aglomerace města je poměrně známý pojem v oborech, jako je geografie, urbanismus, ekonomika či sociologie. Ve světě existuje přibližně tolik aglomerací, kolik je měst. U menších měst nemusí být jejich vliv na zázemí (a obráceně) natolik patrný. Čím velikost a význam města narůstá, tím větší je...

VÍCE INFO

Tým 6

Aglomerácia je priestorové sústredenie aktivít a ludí za úcelom vzájomného prospechu1. Ako z definície vyplýva, aglomeracné vztahy majú byt prospešné pre všetky zúcastnené strany. V tomto duchu je vypracovaný aj náš projekt do študentskej sútaže MUNISS pre Magistrát mesta Brno.

VÍCE INFO

Soutěžní téma MUNISS 2012

City identity - Městská identita a vytváření značky města Brna

zobrazit zadání

Zadavatel soutěžního tématu: 

Lektor: Ing. Michal Jelínek – vedoucí Referátu marketingu města

Cíl: Návrh identity Brna: Jaká by měla být z pohledu studentů identita města Brna? Návrh značky Brna: Úkolem je navrženou identitu zformulovat do jednoznačného sdělení a to verbálně i vizuálně. Zdůvodnit, jakým způsobem se zvolená identita zrcadlí ve značce města.

Tým 7

Záměr představitelů města Brna objevit se natrvalo na mapě atraktivních měst vyžaduje meziúrovňovou spolupráci v mnoha sférách činností, které znamenají jak efektivní spolupráci s podnikatelskými subjekty a tvorbu cílených komunikačních kampaní, tak aktivní účast na procesních změnách uvnitř i vně zapojených...

VÍCE INFO

Tým 8

Projekt MUNISS vytvořil platformu spolupráce studentů Masarykovy univerzity s Magistrátem města Brna a dal studentům možnost aktivně se zapojit a pozitivně ovlinit dění ve městě, ve kterém studují. Téma, kterému se náš devítičlenný tým věnoval, se týkalo problematiky City Identity.

VÍCE INFO

Tým 9

Po prostudování koncepce městské identity (dále v textu zkracováno jako CI), řady studií a hlavně po vyhodnocení množství aktivit, které k utváření identity města přispívají, jsme se zaměřili na oblast komunikace identity města vůči veřejnosti. Cílem této práce je poskytnout odpověď na otázku ...

VÍCE INFO

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info