Soutěžní témata MUNISS 2013

V tomto ročníku se zpracovávalo 10 témat. Celkem fungovalo 30 týmů. Zde naleznete dopracované práce (tzv. expertní analýzy) vítězných týmů, které jsou oficiálním výstupem projektu. Vítězné týmy jsou ty, jejichž první verze práce byly po odevzdání hodnoceny panelem pěti hodnotitelů pro dané téma jako nejlepší. A také jsou zde odkazy na práce ostatních dvou týmů k tématu.

Masarykova univerzita

Oživení městského centra

zobrazit zadání

Lektor: Ing. Eva Švandová, 22310@mail.muni.cz

Cíl: Bude se řešit problém snižování kvality života, odlivu rezidentů, návštěvníků i nakupujících z městského centra. Na základě analýzy příčin budou studenti hledat a navrhovat konkrétní opatření či kroky, které by vedly k udržení a posílení „života“ v centru Brna (např. v oblasti bydlení, maloobchodu, volnočasových a kulturních akcí, veřejných prostranstvích, dopravy a parkování apod.). Navržená řešení musí být realizovatelná v daném území a to nejen městem, ale i jinými subjekty.

1. místo: tým 1

Práce „oživení městského centra“ má za účel poskytnout efektivní nástroje pro zlepšení podmínek v městském centru pro obyvatele města Brna. Cílem práce je předložit ucelený koncept způsobů oživení městského jádra.

VÍCE INFO

2. místo: tým 2

Centrum Brna se v současnosti potýká s problémy, jako je zhoršení kvality života, odliv rezidentů, návštěvníků a nakupujících. Tyto problémy jsou způsobeny například vznikem nových nákupních center nebo přeměnou bytových prostor v nebytové. Oživení městského centra je komplexním problémem.

VÍCE INFO

3. místo: tým 3

Brno je druhým největším městem České republiky a zároveň centrem Moravy. Nachází se v centrální části Evropy, a právě díky své výhodné poloze se už v minulosti stalo křižovatkou obchodních cest. Město je obklopené převážně zalesněnými kopci Drahanské a Českomoravské vrchoviny...

VÍCE INFO


 

Masarykova univerzita

Zvýšení počtu osob s trvalým pobytem

zobrazit zadání

Lektor:Ing. Alena Kopfová, Ph.D. (41775@mail.muni.cz)

Cíl: Brno má velmi vysoký rozdíl mezi počtem reálně v něm žijících osob a těch, které stát považuje za obyvatele a přispívá za ně městu do rozpočtu daněmi. To vede k problémům v mnoha oblastech (odpady, doprava apod.) Studenti by měli analyzovat různé cílové skupiny, které ve městě žijí a trvalý pobyt nemají a zjišťovat, zda by některé z nich mohlo město získat jako své obyvatele. Znamená to analyzovat příčiny a hledat inovativní cesty, kterými by město mohlo nové obyvatele nalákat.

1. místo: tým 6

Služby města Brna každý den využívá přibližně o 150 tisíc lidí více než těch, kteří mají ve městě trvalý pobyt a přispívají tak do městské pokladny prostřednictvím daňového určení „Černými pasažéry“ jsou ve městě nejčastěji studenti vysokých škol sídlících...

VÍCE INFO

2. místo: tým 4

Otázka trvalého pobytu není nic, co by typický student každodenně řešil, ve většině případů nad tím dokonce ani neuvažuje a na mysl mu toto téma nepřijde co je rok dlouhý. Vzpomene si maximálně až ve chvíli, kdy si na své škole žádá o internát, kolej či ubytovací stipendium.

VÍCE INFO

3. místo: tým 5

Otázka zvyšování počtu obyvatel pro jednotlivá města se poslední dobou stává stále více aktuální. Tuto problematiku umocňuje i fakt, že legislativa prochází občasnými změnami, které jsou pro jednotlivá města ne vždy pozitivní. Snahou každého města je logicky dosahovat...

VÍCE INFO


 

Masarykova univerzita

Brněnská karta

zobrazit zadání

Lektor: Ing. Mgr. Jan Žák (erwin@mail.muni.cz), Ing. Michal Kozub (kozub@mail.muni.cz)

Cíl: Mělo by smysl pro Brno vydat nějakou kartu, která by dokázala pro obyvatele, turisty či jinou cílovou skupinu shrnout v sobě poskytování různých služeb, které město poskytuje (doprava, divadla, muzea, sportoviště atd.)? Pokud by se měly takové služby integrovat, šlo by to vzít přes nejrozšířenější službu, kterou je doprava? Jakou formou by bylo efektivní to realizovat (karta, aplikace apod.)? Je efektivní zahrnout i placení? Lze takovou kartu propojit i se službami soukromé sféry? A samozřejmě vzít v úvahu vše, co se nepovedlo u Opencard v Praze.

1. místo: tým 8

V posledních letech lze v mnoha českých i dalších evropských městech pozorovat snahy o otevření nových možností komunikace mezi městy a jeho obyvateli či návštěvníky, a to za účelem zjednodušení přístupu těchto subjektů ke službám města.

VÍCE INFO

2. místo: tým 7

Ve své práci jsme se zabývali nejpraktičtějším řešením navrhované Brněnské karty. Snažili jsme se zohlednit všechna kritéria, nahlížet na problém z co největšího množství hledisek. Po zkontaktování příspěvkových organizací jsme dospěli k níže uvedeným řešením...

VÍCE INFO

3. místo: tým 9

Tato práce vznikla jako odpověď na otázku, zda-li by pro město Brno mělo smysl vydat kartu, která by dokázala pro obyvatele, turisty, či jinou cílovou skupinu zahrnout různé služby, které město poskytuje, tedy divadla, muzea, sportoviště a další. Problematika městských...

VÍCE INFO


 

Masarykova univerzita

Analýza způsobu komunikace městského úřadu

zobrazit zadání

Lektor: Ing. Mgr. Michal Krčál (michal.krcal@mail.muni.cz)

Cíl:Studenti dostanou možnost podrobit analýze způsoby komunikace úřadu vůči veřejnosti i firemnímu sektoru, budou moci navrhovat a řešit úpravy či změny. Může veřejná správa napodobit firmy, školy či jiné instituce ve způsobech a formách komunikace? V kterých oblastech by to bylo přínosné pro občany? Téma bude zpracovávané ve spolupráci s městem Slavkov, některé části zadaných problémů se budou řešit i pro případné použití v dalších městech.

1. místo: tým 12

Tato práce byla zpracována v rámci meziuniverzitní studentské soutěže Muniss. V rámci projektu analyzují mezifakultní teamy studentů reálný problém nebo výzvu, kterou v současnosti některý z partnerů projektu řeší.

VÍCE INFO

2. místo: tým 10

Tato práce se zabývá analýzou současného způsobu komunikace Městského úřadu Slavkov, nachází slabé a stinné stránky jeho přístupu ke komunikaci a navrhuje možnosti zlepšení a nové komunikační prostředky a postupy, které dosud tento úřad nepoužívá. Analýza komunikace je velmi...

VÍCE INFO

3. místo: tým 11

Oficiálním cílem projektu bylo vytvoření návrhu optimalizace existujícího způsobu komunikace městského úřadu Slavkov u Brna s ostatními subjekty. Naskytly se nám tak na výběr široká množina subjektů, od klientů úřadu, přes občany a podnikatele až po příspěvkové organizace, na které bylo možné se během...

VÍCE INFO


 

Vysoké učení technické

Revitalizace vybraného brownfield

zobrazit zadání

Lektor: Ing. Et Ing. Pavel Juřica (jurica@fbm.vutbr.cz), Ing. Jan Rosenberg (rosenberg@fbm.vutbr.cz)

Cíl: Město má mnoho ploch, které jsou ve velmi zanedbaném stavu. Řešit by se měla některá z lokalit, která nemá žádné právní ani jiné blokace (pravděpodobně lokalita Staňkova). Budete moci sami navrhnout a vytvořit realizovatelný plán, jak vybranou lokalitu kvalitně revitalizovat. Samozřejmě by váš návrh měl být promyšlený, smysluplný ekonomicky i věcně pro kohokoliv, kdo by jej měl uvést v život.

1. místo: tým 15

Tato práce je sepsána pro účely projektu MUNISS na téma revitalizace brownfield – Kohnova cihelna ve městě Brno dle zadání Magistrátu města Brna. Na její realizaci se podíleli studenti z různých fakult Vysokého učení technického v Brně.

VÍCE INFO

2. místo: tým 13

Město Brno má mnoho zanedbaných a nevyužitých ploch, jednou z nich je právě i pozemek bývalé Kohnovy cihelny v městské části Brno-střed. Jejím prvním majitelem byl pan Pavel Kohn. Cihelny v Brně vznikaly na přelomu 18. A 19. Století. Nyní na jejím místě lze nalézt ...

VÍCE INFO

3. místo: tým 14

V první části této práce jsou shrnuty analýzy území pro zjištění podmínek a skutečností z kterých se muselo později vycházet při návrhu řešení. Grafické znázornění použitých analýz je v příloze analýzy a grafické řešení. Z těchto analýz jsme vycházely při volbě řešení...

VÍCE INFO


 

Vysoké učení technické

Kreativní centrum Brno

 

zobrazit zadání

Lektor: Štěpán Konečný, Ph.D. (konecnys@fbm.vutbr.cz), Ing. Vladimír Bartošek, Ph.D. (bartosek@fbm.vutbr.cz)

Cíl:Jedná se o projekt centra, které by mělo fungovat řadu let. Centrum by mělo sloužit jak začínajícím absolventům uměleckých škol a podnikatelům v kreativních průmyslech, tak dalším tvořivým lidem, kteří zde budou chtít realizovat své aktivity a předávat zkušenosti. A samozřejmě by mělo být otevřeno široké veřejnosti. Město má vybranou lokalitu s více než 10 000 m2. Nyní je třeba vytvořit smysluplný a efektivní plán, jak by tato instituce mohla vzniknout a fungovat.

1. místo: tým 17

Na území tzv. brněnského Bronxu se nachází stará brněnská káznice, momentálně nevyužitá a vlastněná městem Brnem. Budova se nachází mezi ulicemi Cejl, Bratislavská a Soudní. Mnohými je zóna kolem káznice vnímána jako problémovou, nicméně se jedná o lokalitu s velkým potenciálem a polohou v blízkosti centra města Brna.

VÍCE INFO

2. místo: tým 16

Základním cílem dokumentu je přinést odpověď, na otázku jak nejsmysluplněji provozovat kreativní centrum v káznici?Kreativní centrum je poměrně široký pojem a je velká pravděpodobnost, že si pod tímto názvem každý představí tak trochu něco jiného. Naším úkolem tak bylo se pokusit pojmout tyto představy, zasadit je do kontextu města Brna a navrhnout smysluplný...

VÍCE INFO

3. místo: tým 18

Kreativní centra a kreativní průmysl se stal aktuálním tématem posledních let. Tak jako v ostatních státech Evropy, i u nás se kreativní průmysl začal rozvíjet a přinesl s sebou prostor pro různorodou uměleckou tvorbu a projev. Brno jako druhé největší město České republiky, počtem obyvatel největší město
Moravy, je město s bohatou historií a pestrou kulturou.

VÍCE INFO


 

Vysoké učení technické

Využití prostor vědecko-technického parku pro rozvoj synergických efektů uvnitř a vně

zobrazit zadání

Lektor: Ing. David Schüller, Ph.D. (schuller.david@seznam.cz), Ing. Vít Chlebovský, Ph.D. (chlebovsky@fbm.vutbr.cz)

Cíl: Vedle Podnikatelské fakulty VUT se začíná stavět vědecko-technický park. Část prostor už má budoucí nájemce, část je vyčleněna pro malé podnikatele. Cílem práce je vytvořit pilotní schéma, jak propojit požadavky firem umístěných ve VT parku s možnostmi spolupráce s odbornými kapacitami vysokých škol. Hledat způsoby efektivní spolupráce a partnerství a analyzovat vzájemný potenciál partnerů, tj. firem i fakult, odborných týmů, kateder, ústavů atd.

1. místo: tým 19

Tato práce je zaměřena na vytvoření projektu, který má za cíl dát svými nápady základ, pro vznik spolupráce mezi vysokou školou a firmami. Tento druh spolupráce, jaký je běžný a zaběhlý všude ve světě, v podmínkách českého trhu však prozatím příliš dobře nefunguje.

VÍCE INFO

2. místo: tým 20

Hlavním úkolem v rámci projektu MUNISS bylo navrhnout, jakým způsobem by mohlo dojít ke spolupráci firem umístěných ve VTP s odbornými kapacitami VŠ. V úvodní části tohoto projektu jsou popsány výhody spolupráce vysokých škol s privátním sektorem. Jsou uvedeny také formy, jakým způsobem by vzniklá...

VÍCE INFO

3. místo: tým 21

V rámci meziuniverzitního projektu MUNISS nám bylo přiděleno téma číslo 7 s názvem: Využití prostor vědecko-technického parku pro rozvoj synergických efektů uvnitř a vně. Tvůrci a nositelé tématu jsou Mgr. Petr Kostík a Ing. Michal Burian, kteří působí v Krajské hospodářské komoře jižní Moravy...

VÍCE INFO


 

Mendelova univerzita

Odpadové hospodářství města Brna a komunikace ve vztahu k veřejnosti

zobrazit zadání

Lektor: Ing. Petr Trávníček, Ph.D. (petr.travnicek@mendelu.cz)

Cíl:Téma inspirované jedním z pilotních témat (Sběrnými dvory). Cílem je analyzovat způsoby komunikace města a jeho organizací (SAKO) v oblasti odpadů vůči veřejnosti. Tedy řešit, co lidé ví o třídění, svozu a využití odpadu. A také, co neví. Hledat cesty jak k nim dostat aktuální informace. Jak jim vysvětlit možnosti nakládání s odpady i jeho využitím a recyklací a případně je motivovat k efektivnějšímu chování. A řešit i formu a design komunikace v této oblasti.

1. místo: tým 24

Po tisíce let, kdy lidstvo produkovalo pouze minimální odpad, byla naše Země fungujícím mechanismem bez potřeby výrazných zásahů. S příchodem industriální éry koncem 19. století, se však produkce odpadů zněkolikanásobila...

VÍCE INFO

2. místo: tým 22

Následující práce se zaměřuje na zlepšení komunikace mezi městem a občany v oblasti odpadového hospodářství. V roce 2012 došlo k novelizaci zákona o místních poplatcích a současně také kvůli neustálému růstu cen pohonných hmot a energií byl navýšen poplatek...

VÍCE INFO

3. místo: tým 23

V současné době se městské aglomerace potýkají v oblasti odpadového hospodářství s komunikačními problémy. Občané nejsou správně uvědomeni o důvodech vedoucích ke zdražování odpadů a tak hrozí nebezpečí snížení morálky ve třídění komunálních...

VÍCE INFO


 

Mendelova univerzita

Zatraktivnění regionu a města vůči mladým lidem

zobrazit zadání

Lektor: Ing. Sylvie Gurská, Ph.D (sylvie.gurska@mendelu.cz)

Cíl:Téma je zpracovávané ve spolupráci s Centrálou cestovního ruchu a bude pravděpodobně zaměřené na více cílových skupin (zahraniční studenti, mladé rodiny apod.) Studenti budou analyzovat slabé a silné stránky a hledat, co by mělo město změnit a jakou formou, aby se eliminovaly některé nalezené slabiny a celkově se zvýšila jeho atraktivita vůči vybraným cílovým skupinám.

Bez popisku

1. místo: tým 27

Práce obsahuje analýzu současné situace – stavu identity města Brna a jižní Moravy, komunikačních kanálů, sportovního a kulturního vyžití, volnočasových aktivit a infrastruktury. Součástí je i dotazníkové šetření, jehož výsledky, společně se SWOT strategiemi a aktuálními trendy v daných oblastech, tvoří základnu pro rozpracování vlastních návrhů.

VÍCE INFO

2. místo: tým 26

V práci jsou navrženy strategie a komunikační kanály za účelem zvýšení turismu a spokojenosti návštěvníků – středoškolských a vysokoškolských studentů, kteří v Brně studují a pro zahraniční studenty. Je zpracována analýza současné situace, dotazníkové šetření a jednotlivé návrhy a nápady z nich plynoucí.

VÍCE INFO

3. místo: tým 25

Projekt Jak žít Brno reaguje na nedostatky a poskytuje jejich řešení: absence komplexního oficiálního průvodce městem, který by upozornil na důležitá a příjemná místa a události v Brně; Neuspokojivý stav pouliční navigace; Problémy s některými turisticky zaměřenými objekty.

VÍCE INFO


 

Mendelova univerzita

Využití průmyslového areálu pro drobná řemesla

zobrazit zadání

Lektor: Ing. Josef Zrůst, Ph.D. (josef.zrust@mendelu.cz)

Cíl:Navrhnout jak využít existující komplex nedaleko Brna pro nějakou formu centra řemeslných oborů. Jedná se o pilotní projekt jakési kombinace odvětvového klastru a inkubátoru zaměřený spíše na drobné podnikatele. Cílem je najít efektivní podobu projektu, vytvořit plán realizace i fungování. Projekt je tvořen ve spolupráci s firmou vlastnící daný komplex a s její podporou. Kvalitní projekt může být realizován.

1. místo: tým 30

Keramika člověka provází již mnoho tisíciletí. Již v období prvních státních útvarů a v době antiky se keramické výrobky používaly jako užitné předměty pro uchování potravin nebo nápojů.

VÍCE INFO

2. místo: tým 28

Keramika jako umělecké řemeslo sahá svojí historií až do dob daleko před naším letopočtem. Je zde stále, i přes veškeré současné technické vymoženosti, a přežívá pokusy o své nahrazení levnějšími, avšak mnohdy ne tak kvalitními výrobky.

VÍCE INFO

3. místo: tým 29

Keramické výrobky - společně se dřevem a kamenem - patří k nejstarším a nejdéle používaným materiálům vůbec. Keramika byla prvním záměrně využívaným umělým materiálem. Jedná se o látku získávanou z anorganických ...

VÍCE INFO

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info