Soutěžní témata MUNISS 2014

V tomto ročníku se zpracovávalo 14 témat. Celkem fungovalo 39 týmů. Zde naleznete dopracované práce (tzv. expertní analýzy) vítězných týmů, které jsou oficiálním výstupem projektu. Vítězné týmy jsou ty, jejichž první verze práce byly po odevzdání hodnoceny panelem pěti hodnotitelů pro dané téma jako nejlepší. A také zde budou brzo odkazy na práce ostatních dvou týmů k tématu.

Masarykova univerzita

Občanský projekt

zobrazit zadání

Lektor: Ing. Eva Švandová, 22310@mail.muni.cz

Cíl: Cílem je řešit jak přímo zapojit občany do zlepšení prostředí města v bezprostředním okolí míst, kde bydlí. Ať už jde o oblast pořádku, zeleně, hřišť, bezpečnosti apod. Druhou částí je konkrétní zpracování tématu občanského projektu dle inspirace ze zahraničí.

1. místo: tým 33

Tato práce si za svůj hlavní záměr klade navrhnout možné oblasti pro realizaci občanského projektu, tedy projektu, jehož cílem je zapojit občany do zlepšení okolí, ve kterém žijí, a začít tak budovat místní komunitu aktivních občanů. 

VÍCE INFO

2. místo: tým 31

Občanský projekt se zabývá propojováním lidí a prostoru. Vytvořením pouta mezi člověkem a místem, které obývá či každodenně navštěvuje. Občanský projekt se snaží nabourat stereotypní představu obyvatel města, že to, co se děje za hranicemi jejich prahu, není jejich věc.

VÍCE INFO

3. místo: tým 32

Cílem občanského projektu je vyřešit, jak mohou občané přímo participovat na zlepšení okolí svého bydliště vlastními nápady a úsilím. Naše práce se proto věnuje způsobu, jakým je zapojit a zvýšit jejich angažovanost, a zároveň co nejméně zatěžovat vedení města a snížit jeho náklady.

VÍCE INFO


 

Masarykova univerzita

Finanční gramotnost

zobrazit zadání

Lektor: Ing. Mgr. Michal Krčál, michal.krcal@mail.muni.cz

Cíl: Cílem je vytvořit návrh obsahu, designu a pravidel webové aplikace či hry, která by dostatečně "hravou" formou byla schopna studentům vyšších ročníků základních škol zprostředkovat poznatky z oblasti finanční gramotnosti. Hra by měla mít nejlépe takovou formu, tak aby mohly třídy mezi sebou soutěžit a něco i vyhrát.

1. místo: tým 35

Tato práce je návrhem webové hry sloužící jako doplněk výuky finanční gramotnosti na všech jednašedesáti základních školách v okrese Brno-město se zaměřením na žáky primárně 8. tříd, sekundárně žáky 9. tříd uvedených základních škol.

VÍCE INFO

2. místo: tým 34

Cílem našeho projektu je vytvořit návrh obsahu a pravidel volnočasové hry nebo aktivity. Pro naši hru jsme zvolili formu webové aplikace, která bude hratelná v internetovém prohlížeči. Platformu internetového prohlížeče jsme zvolili ...

VÍCE INFO

3. místo: tým 36

Cíl následujícího textu představuje návrh hry na rozšíření znalostí z oblasti finanční gramotnosti a vznikl v rámci projektu Meziuniverzitní studentské soutěže MUNISS. Práce je strukturována do třech částí, a sice do části...

VÍCE INFO


 

Masarykova univerzita

Smart city

zobrazit zadání

Lektor: Ing. Mgr. Jan Žák, erwin@mail.muni.cz

Cíl: Cílem je podívat se na město z pohledu přístupu "smart city". A vyhodnotit tímto pohledem, v jakých oblastech se město chová více či méně efektivně. Druhá část se pak věnuje tomu, jak by provoz a fungování města mohlo fungovat efektivněji. Tým si vybere nějaké oblasti, které rozpracuje. Je vhodné hledat inspiraci pro řešení těchto oblastí na postupech používaných v soukromé sféře.

1. místo: tým 38

Cílem projektu SMART CITY je zapojení konceptů SMART CITY do života města Brna. Nejdříve budou definovány známé a informačně relevantní přístupy k této problematice.

VÍCE INFO

2. místo: tým 37

Naším tématem je „Smart City“, v překladu „Chytré město“. Tento koncept se zabývá myšlenkou, jak propojit dnes často zmiňovanou snahu o udržitelný rozvoj s touhou po růstu, a to nejen ekonomickém.

VÍCE INFO

3. místo: tým 39

Pojem Smart City (česky ,,chytré město”) je široce definován. Jedná se o mladou myšlenku, která se začala šířit po světe v posledním desetiletí. Snaží se ulehčit, zjednodušit, či zefektivnit fungování města ...

VÍCE INFO


 

Masarykova univerzita

Rodiny s malými dětmi

zobrazit zadání

Lektor: Ing. Alena Kopfová, Ph.D., 41775@mail.muni.cz

Cíl: Cílem tématu je hledat způsoby, jak pomoci rodinám s malými dětmi. Ať už jde o oblast hlídání dětí, tak o oblast výbavy pro ně. Smyslem je hledat řešení, která by dokázala propojit město a podniky i podnikatele při hledání způsobů, jak rodinám pomoci.

1. místo: tým 40

V současnosti se česká společnost potýká s vlnou baby-boomu, slyšíme to ve zprávách, čteme na internetu, řeší to rodiče v práci – máme najednou více narozených dětí, ale kam s nimi?

VÍCE INFO

2. místo: tým 41

V naší práci se zabýváme několika kritickými problémy, se kterými se potýkají rodiny s dětmi. Před samotným výčtem návrhů a způsobů řešení jsme provedli několik analýz, které nám pomohly určit, čím konkrétně se budeme zabývat.

VÍCE INFO

3. místo: tým 42

Kariéra nebo rodina? Je v případě kariéry možné obě strategie sloučit? V našem projektu se snažíme pomoci ženám, které se chtějí začít vracet na pracovní trh. Vyvstává tu proto otázka, jaká stanoviska ženy zaujmou k postavení matky.

VÍCE INFO


 

Masarykova univerzita

Kompetenční model pro Junáka

zobrazit zadání

Lektor: Mgr. Michaela Zedníková, 100605@mail.muni.cz

Cíl: Cílem tématu je sjednotit a vytvořit kompetenční modely pro organizaci Junák, tak aby je mohla využít pro své potřeby, vzdělávání apod. Jde o doplňkové téma s rozšířeným harmonogramem práce už od podzimu.

1. místo: tým 63

Cílem projektu bylo sjednotit a vytvořit kompetenční model pro organizaci Junák, tak aby jej mohla využít pro své potřeby vzdělání. Jde o doplňkové téma s rozšířeným harmonogramem práce už od podzimu.

VÍCE INFO

2. místo: tým 61

Při tvorbě našeho kompetenčního modelu jsme samozřejmě vycházeli především z již existujících kompetenčních modelů, které Junák aktuálně využívá nebo je k tomuto účelu připravuje. Jelikož jsou všechny modely značně rozdílné, jak rozsahem ...

VÍCE INFO

3. místo: tým 62

Při tvorbě kompetenčního modelu jsme vycházeli z již existujících kompetenčních modelů Junáka. Obsah zkoušek zůstal v podstatě nezměněn, jen došlo k přeformulování či zobecnění stávajícího. Významnější změny nebo vyřazení některých projevů chování ...

VÍCE INFO


 

Masarykova univerzita

Brno 42,195

zobrazit zadání

Lektor: Romana Pokorná, romana.pokorna@unifer.cz

Cíl: Úkolem projektu „BRNO 42,195“ je navrhnout kompletní manuál realizace a zabezpečení veřejné jednodenní sportovní akce - Brněnského maratonu, jelikož v České republice je v posledních letech patrný dynamický nárůst zájmu sportovní veřejnosti o běh, jako formu sportovní aktivity přístupné širokému spektru lidí.

Sloučená práce týmu č.69 za pomoci členů týmů 67 a 68

Maratonský závod je královskou běžeckou disciplínou, jejíž původ dle legendy sahá až do starověkého Řecka. Je pravidelnou součástí olympijských her a podmínky pro jeho uspořádání v dnešní době jsou příznivější, než kdy jindy. Projektová dokumentace maratonu přináší detailní přehled a rozbor všech aspektů, které musí být při pořádání sportovní události tohoto rozsahu zohledněny. Produkt, který je specifikován, je maratonský závod na 42,195 km a k němu přidružené závody a hudební doprovodný program. Jedinečnost námi navrhované závodu tkví zejména v nočním čase konání a v kombinaci běžeckého závodu s hudební produkcí. Cílem je tak vytvořit unikátní sportovní událost jak pro běžeckou, tak i širokou veřejnost, která v městě Brně chybí a jež by měla potenciál stát se do budoucna tradicí s atraktivním jménem. Předpokládané datum konání je 21. června 2015. Cílovou skupinou jsou pro brněnský maraton běžecká sportovní veřejnost (v rámci celé ČR), studenti a akademická obec, zástupci společností, jak veřejného, tak i soukromého práva, a konečně též široká veřejnost. Toto rozdělení koresponduje s výše zmíněnými přidruženými závody, které se budou konat souběžně s hlavním závodem (půlmaraton a štafetový závod jednotlivých kategorií), nebo mimo hlavní běh (lidový běh, rodinný běh). 


 

Masarykova univerzita

Kam s tím

zobrazit zadání

Lektor: Ing. Mgr. Jan Žák, erwin@mail.muni.cz

Cíl: Cílem tématu je vytvořit webovou verzi a paralelně mobilní aplikaci, která by dokázala v rámci města Brna efektivně občany navigovat k nejbližším kontejnerům na tříděný odpad. Dále by měla dokázat poradit, jaký odpad kam přesně patří. A také by mohla umožnit sběr dat a zpětnou vazbu od uživatelů.

Partnerství subjektů meziuniverzitní studentské sítě

V následující práci se budeme zabývat jedním z nejaktuálnějších témat vůbec. Není pochyb o tom, že je třeba se tomuto problému věnovat a neustále hledat způsoby, jak tento materiál pokud možno zcela a zároveň ekologicky odbourat. Z tohoto důvodu je ovšem nutné odpad nejprve třídit, což pochopitelně není v silách města a musí to udělat především každý jeho občan.

Prostřednictvím projektu MUNISS bychom se rádi přičinili o lepší nakládání s odpadními materiály. Je naším cílem přispět ke zlepšení informovanosti běžného občana města Brna o tom, který druh odpadu patří do kterého druhu kontejneru (resp. sběrného místa), jak jej má správně třídit a především „kam s tím“.

Práce týmu je především funkční zde na webu i ke stažení jako aplikace pro Android.


 

Masarykova univerzita

Sběr dat o odpadu

zobrazit zadání

Cíl: Cílem tématu bylo analyzovat, jaké možnosti sběru detailních dat o odpadu jsou a jakou technologií (využití čipů) by bylo možné je získávat a následně využívat. Práce měla popsat vhodnou technologii a zkusit nacenit její nasazení pro Brno.

Návrh nového řešení systému sběru dat o odpadu pro město Brno

Tato analýza si klade za cíl podat odpověď na otázku, zdali město Brno můţe získávat kvalitnější data o směsném a tříděném odpadu. Analýza také vychází ze získaných informací o systému sběru dat o odpadu nejen z České republiky, ale i Německa a Slovenska. Tato analýza si dává za cíl nastínit nejužívanější metody při sběru dat o odpadu při využití RFID čipů, a to s přihlédnutím ke geografickým, kulturním a ekonomickým podmínkám města Brna.

V analýze jsou nastíněné metody získávání dat o odpadu skrze RFID čipy. Dále se analýza zaměřuje na lokace, kde je jiţ tento systém zaběhnut a jeţ by mohly poslouţit jako vzorové při potenciálním zavedení nového systému ve městě Brně. Vzhledem k velmi obtíţné dostupnosti informací o svozu komunálního a tříděného odpadu v Brně, bude tato analýza primárně zaměřena na společnost Sako a.s., která má na starost svoz odpadu na 75 % území města Brna.


 

Masarykova univerzita

Front office města Brna

 

zobrazit zadání

Cíl: Cílem tématu bylo analyzovat, jak by provozně i ekonomicky vycházelo sloučení všech různých míst pro komunikaci s občany (vydávání OP, pasů, registr vozidel a další) do jednoho místa. A jak by šlo prostory pro poskytování těchto veřejných služeb vůči občanům vylepšit. Došlo i k vytvoření ekonomického modelu.

Expertní analýza na téma: Front office města Brna

Občané jakéhokoliv města jsou si vědomi, ţe čas od času dojde k situaci, kdy musí zaplatit poplatky, podat nějakou ţádost anebo si vyřídit jinou záleţitost na městském úřadě. Tento proces „vyřizování“ je často spojen s takzvaným „běháním po úřadech“. V případě neexistence centrálně řešené místní správy nebo samosprávy přináší negativní důsledky, jako je plýtvání časem, energií a prostředky klienta, tedy občana. Na druhou stranu z pohledu města Brna a městské části Brno-střed, je rovněţ předpoklad, ţe efektivita řešení rozptýlených úřadů není maximální a existuje zde prostor pro šetření nákladů.


 

Masarykova univerzita

Sdílení znalostí o finančních produktech

 

Cíl: Cílem tématu bylo navrhnout, jak by mohl vypadat a fungovat systém, který by pomáhal běžným občanům s pochopením obsahu finančních produktů a zvýšil tak jejich šanci na efektivní rozhodnutí.

zobrazit zadání

Expertní analýza na téma: Sdílení znalostí v oblasti finančních produktů

Finanční služby jsou nedílnou součástí života každého občana České republiky, jež výrazným vlivem ovlivňují jeho budoucí finanční situaci i osobní spokojenost. Usilování o co nejlepší a nejvýhodnější podmínky při uzavírání smluv o finančních produktech by proto mělo být prioritou a nezbytností.
Cílem projektu je navržení informační platformy, jež by běžnému zákazníkovi nejvíce pomohla porozumět složitosti finančních produktů a orientovat se v podmínkách, jejichž neznalost může být při podpisování konkrétní smlouvy značným rizikem.
V první části projektu nastíníme metodologii celého projektu a zpracujeme modelový příklad analýzy smlouvy o vybraném finančním produktu včetně všech její součástí. Poté se budeme zabývat rozborem kladů a záporů možných alternativ řešení a následně se zaměříme na detailní deskripci námi zvoleného nebo zvolených nejvhodnějších řešení.


 

Vysoké učení technické

Revitalizace vybraného brownfield

 

zobrazit zadání

Lektor: Ing. Et Ing. Pavel Juřica (jurica@fbm.vutbr.cz), Ing. Jan Rosenberg (rosenberg@fbm.vutbr.cz)

Cíl: Město má mnoho ploch, které jsou ve velmi zanedbaném stavu. Řešit by se měla některá z vhodných lokalit. Budete moci sami navrhnout a vytvořit realizovatelný plán, jak vybranou lokalitu kvalitně revitalizovat. Samozřejmě by váš návrh měl být promyšlený, smysluplný ekonomicky i věcně pro kohokoliv, kdo by jej měl uvést v život.

Tým 45

Tato práce je výstupem projektu MUNISS na téma revitalizace vybraného brownfieldu v Brně dle zadání Magistrátu města Brna. Na řešení se podíleli studenti ze sedmi různých fakult a tří různých univerzit. Cílem projektu je vypracovat analýzu zadaného území a na jejím základě vypracovat praktickou část včetně vizualizací a finanční rozvahy. Snahou je přijít s co nejoriginálnějším řešením, které by přineslo užitek všem stranám.

VÍCE INFO

Tým 43

Nejstaršími částmi Brna-severu jsou Husovice, Soběšice a Zábrdovice, jejichž zástavba vznikala již ve středověku. Černá pole vznikala až během 19. a 20. století a nejnovější částí je Lesná, jejíž panelová zástavba vznikala v 60.-70. letech 20 století. V přibližně stejné době vznikly také panelové domy v Černých polích. V ostatních čtvrtích moderní městské části se panelová sídliště naštěstí neobjevila.

VÍCE INFO


 

Vysoké učení technické

Age Management, seniorské bydlení

 

zobrazit zadání

Lektor: Mgr. Štěpán Konečný, Ph.D. (konecnys@fbm.vutbr.cz), Ing. Vladimír Bartošek, Ph.D. (bartosek@fbm.vutbr.cz)

Cíl: Hlavním cílem projektu je navrhnout konkrétní opatření či kroky, které by vedly k rozšíření vhodné nabídky bydlení pro různé skupiny osob v seniorském věku. Navržená řešení musí být realizovatelná v daném území a to nejen městem a jeho městskými částmi, ale i jinými subjekty, a to jak z pohledu věcného a legislativního, tak z pohledu finanční udržitelnosti. Práce musí pracovat se všemi segmenty, které mohou zajišťovat bydlení a doprovodné služby, avšak je důležité klást důraz na takový typ inovativních opatření, který může být poskytován veřejným a neziskovým sektorem.

1. místo: tým 46

Dle zadání je hlavním cílem projektu navrhnout konkrétní opatření či kroky, které by zlepšily kvalitu života starších obyvatel města. Práce má klást důraz zejména na rozšíření vhodné nabídky bydlení pro různé skupiny osob seniorského věku, avšak je možné rozsah práce rozšířit i na další aspekty života ve městě, které se s danou cílovou skupinou pojí.

VÍCE INFO

2. místo: tým 47

Vzhledem k současnému demografickému a politickému vývoji naší země, ale i vzhledem k nastupujícím globálním trendům, nelze očekávat, že stát dokáže v budoucnu zajistit plnohodnotný život všech seniorů. Je tedy takřka nutností, aby občané České republiky na své zajištění v postproduktivním věku mysleli co nejdříve.

VÍCE INFO

3. místo: tým 48

Pro každého z vás, kdo si bude číst následující řádky, by mělo být zřejmé několik klíčových informací. Informací nebo myšlenek, kvůli kterým byl tento dokument sepsán a věnovalo se mu větší množství studentů. První ze čtyřech důvodů je ten, že obsah vyjádřený v textu se týká skutečně každého z nás.

VÍCE INFO


 

Vysoké učení technické

Start podnikání s využitím a bez využití služeb podnikatelského inkubátoru - porovnání ekonomických, technických a provozních podmínek

zobrazit zadání

Lektor: Ing. David Schüller, Ph.D. (schuller.david@seznam.cz), Ing. Vít Chlebovský, Ph.D. (chlebovsky@fbm.vutbr.cz)

Cíl: Cílem je vypracovat soubor doporučení a opatření pro začínající firmy na základě porovnání podmínek startu podnikání ve vybraných oborech při využití a bez využití podpory a služeb podnikatelských inkubátorů. Vypracované projekty by zároveň měly sloužit jako inspirativní návod pro začínající podnikatele, zda využít inkubátoru pro podporu startu podnikání.

1. místo: tým 50

Mnoho mladých lidí po absolvování svých studií uvažuje, jakým směrem orientovat své profesní kroky. Možnosti jsou v zásadě dvě. Nechat se zaměstnat nebo odstartovat svůj vlastní business. Pokud se rozhodnou pro druhou ze zmíněných variant, jsou vystaveni další otázce. V čem začít podnikat?

VÍCE INFO

2. místo: tým 47

Vzhledem k současnému demografickému a politickému vývoji naší země, ale i vzhledem k nastupujícím globálním trendům, nelze očekávat, že stát dokáže v budoucnu zajistit plnohodnotný život všech seniorů. Je tedy takřka nutností, aby občané České republiky na své zajištění v postproduktivním věku mysleli co nejdříve.

VÍCE INFO

3. místo: tým 48

Pro každého z vás, kdo si bude číst následující řádky, by mělo být zřejmé několik klíčových informací. Informací nebo myšlenek, kvůli kterým byl tento dokument sepsán a věnovalo se mu větší množství studentů. První ze čtyřech důvodů je ten, že obsah vyjádřený v textu se týká skutečně každého z nás.

VÍCE INFO


 

Mendelova univerzita

Analýza možnosti sběru směsného plastu v podmínkách města Brna

zobrazit zadání

Lektor: Ing. Petr Trávníček, Ph.D. (petr.travnicek@mendelu.cz)

Cíl: Posouzení současného stavu sběru plastu v Brně. Rešerše sběru směsného plastu ve srovnatelných městech v ČR i v zahraničí. Podrobná analýza problematiky sběru, svozu a využití směsného plastu včetně ekonomické stránky celého procesu. Výsledné zhodnocení a doporučení pro město Brno s ohledem na zjištěné skutečnosti a provedenou analýzu problematiky sběru, svozu a využití směsného plastu.

1. místo: tým 53

Produkce plastů v celosvětovém měřítku stále narůstá a problematika následného nakládání s odpadními plasty je předmětem každodenních debat, a to především z pohledu působení na životní prostředí a snahy o maximální druhotné využití těchto plastů.

VÍCE INFO

2. místo: tým 52

Snaha o zmírňování negativních vlivů existence odpadů má ve městě Brně dlouhou tradici. Současná společnost však klade čím dál větší nároky na fungování systému odpadového hospodářství. Legislativa zpřísňuje podmínky pro nakládání s odpady, omezuje povolené množství ukládaného odpadu na skládky...

VÍCE INFO

3. místo: tým 54

V současné době obklopují plasty téměř každého a v budoucnu budou hrát v našich domácnostech důležitou roli. V mnoha průmyslových odvětvích se dnes staly plasty nepostradatelnými. Jejich prudký nárůst v nás vyvolává myšlenku: „Co s odpadními plasty?“ Původní snaha, svážet odpadní plasty na skládky, není dobrým...

VÍCE INFO


 

Mendelova univerzita

Efektivní monitoring návštěvníků města Brna

zobrazit zadání

Lektor: Ing. Petr Mikuš a Ing. Sylvie Formánková, Ph.D. (sylvie.formankova@mendelu.cz)

Cíl: Cílem práce je návrh efektivního monitoringu návštěvníků města Brna. Náplní práce je pak vymezení specifických cílových skupin návštěvníků města Brna, popis jejich spotřebního chování, návrh vhodné metodiky sběru dat (s důrazem na rozlišení kvantitativních a kvalitativních přístupů) a návrh způsobů monitoringu. Výstupem práce je pak návrh efektivního monitoringu a metodologie monitoringu vhodného pro opakovanou realizaci.

Tým 55 a 57

Brno, jakožto druhé největší město České republiky, navštíví každoročně tisíce návštěvníků či turistů. Někteří se ve městě samotném zdrží jen na chvíli z důvodu obchodních schůzek či školení, jiní zavítají za prohlídkou města, přijedou a zdrží se sami či s rodinou déle. Z důvodu zkvalitňování poskytovaných služeb ze strany města je proto důležité vědět a znát cílové skupiny, jejich preference v oblasti trávení volného času či požadované služby. Nezbytná je i informace, zda se jedná o turisty a návštěvníky z České republiky či zahraničí. 

VÍCE INFO

Tým 56

Turismus historicky nikdy netvořil tak významnou roli v národních ekonomikách, jako je tomu v 21. století. Bariéry v turismu jsou stále více potírány a díky inovacím v oblasti informačních technologií, v dopravním nebo elektrotechnickém průmyslu, má člověk stále jednodušší cestu k informacím ohledně prakticky všech částí planety Země. Vzhledem k rozvoji dopravního průmyslu se také vzdálenosti mezi jednotlivými destinacemi stále fakticky zkracují. V dnešní době jsou některé země na turismu přímo závislé a bez něj by jejich rozvoj nebyl zdaleka takový, jaký je.

VÍCE INFO


 

Mendelova univerzita

Centrum keramických řemesel

zobrazit zadání

Lektor: Ing. Josef Zrůst, Ph.D. (josef.zrust@mendelu.cz)

Cíl: Téma zpracovávané ve spolupráci s Krajskou hospodářskou komorou jižní Moravy. Cílem projektu je zpracovat studii proveditelnosti pro vznik a rozvoj centra keramických řemesel vycházející z místní historické tradice v regionu. Centrum může být umístěno a produkovat v místním průmyslovém areálu, kde se nachází vhodné funkční technologické zázemí.

1. místo: tým 58

V expertní analýze se kolektivně zabýváme rozborem předem vypracovaného projektu. Tématem celé práce jsou keramická řemesla, předem vybraní keramici, jejich díla a marketingové nástroje na podporu jejich podnikání. 

VÍCE INFO

2. místo: tým 59

O keramice se všeobecně ví, že je stará jako lidstvo samo a umění pracovat s hlínou se ve společnosti udržuje dodnes. Techniky zpracování se neustále vyvíjejí. Využití keramiky je velmi rozmanité. Současná nabídka zahrnuje interiérovou, sanitární, dekorativní, exteriérovou a jinou keramiku. Kunštátská keramika je věhlasně známá hlavně díky své dlouholeté...

VÍCE INFO

3. místo: tým 60

Jak již z názvu této práce vyplývá, tento je projekt zaměřen na keramické řemeslo v Kunštátu, a to zejména na segment umělecké keramiky, která má v Kunštátu velkou tradici a nezpochybnitelnou kvalitu. První část práce se zabývá tématem samotné umělecké keramiky, kde je dále přiblížen rozdíl mezi uměleckou... 

VÍCE INFO


 

Mendelova univerzita

Nástroje a techniky zpětné vazby marketingových výstupů organizací cestovního ruchu

zobrazit zadání

Lektor: Ing. Sylvie Formánková, Ph.D. (sylvie.formankova@mendelu.cz)

Cíl: Doplňující téma ve spolupráci s Centrálou cestovního ruchu. Cílem projektu je průzkum a následný návrh technik a nástrojů, které manažerům Centrály cestovního ruchu - Jižní Morava umožní zjišťovat a měřit efekt marketingových kampaní realizovaných za účelem zvyšování návštěvnosti jižní Moravy. Jedná se především o měření efektů tištěných propagačních materiálů, inzerce v tisku, účasti na veletrzích cestovního ruchu, billboardových kampaní apod.

1. místo: tým 64

S nárůstem významu propagační komunikace ze strany organizací směrem k zákazníkovi je v dnešní době velmi důležité, aby propagující organizace dobře věděla, které marketingové prostředky jí přináší největší užitek.

VÍCE INFO

2. místo: tým 65

Tématem této práce jsou možné metody měření marketingových nástrojů Centrály cestovního ruchu – Jižní Morava, které by Centrála cestovního ruchu mohla využívat. Práce má sloužit zejména k představení možných metod měření a následnému využití Centrálou cestovního ruchu.

VÍCE INFO

3. místo: tým 66

Měření zpětné vazby marketingových výstupů je velmi důležitou součástí marketingové kampaně. Bez zpětné vazby nedokážeme určit, jestli děláme naši kampaň správně a posouváme se na žádané místo. Není pochyb o tom, že bez zlepšování aktuálních procesů ztrácíme, a naopak, konkurence získává. 

VÍCE INFO

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info