Bez popisku

Tým 118

ŠPITÁLKA ČTVRŤ BUDOUCNOSTI

Zájmovým územím je část areálu brněnských tepláren, která má být v budoucnosti přestavěna na novou chytrou čtvrť. Území se nachází v městské čtvrti Brno-Zábrdovicevmezi železniční tratí a ulicí Cejl. Naším úkolem bylo přijít s autorským řešením dočasného užívání Špitálky. Hledali jsme proto možnosti, jak areál využít a co nejvíce ho otevřít veřejnosti za pomoci nenáročných zásahů. V souladu s plány budoucí chytré čtvrti jsme kladli důraz na využití stávajících budov v řešeném území. V naší práci je také refl ektováno omezení daného území a to zejména z hlediska zajištění bezpečnosti. To řešíme jak vybudováním nového přístupu do území, tak fyzickým oddělením zájmového území od areálu tepláren. V rámci návrhu přicházíme s plánem postupného otevírání areálu ve třech navazujících etapách.

Finální etapa je navržená tak, aby z hlediska funkcí byla analogická k plánům nové chytré čtvrti. Cílem jednotlivých etap je maximalizace využití areálu s ohledem na aktuální omezení. Navržené dočasné využití představuje testování budoucích funkcí, což vnímáme jako příležitost získat zpětnou vazbu na jednotlivé funkce areálu.

A QUARTER OF THE FUTURE

The area of interest is a part of the Brno heating plant complex, which is to be rebuilt into a new smart district in the future. The area is located in the city district of Brno-Zábrdovice. Our task was to come up with an author‘s solution for the temporary use of „Špitálka“. We were therefore looking for ways to use the area and open it to the public as much as possible with the help of simple interventions. In accordance with the plans of the future smart district, we emphasized the use of existing buildings in the area. Our work also refl ects the limitations of the area, especially in terms of security and safety. We solve this both by building a new entrance to the area and by separating the area of interest from the heating plant area. As part of the proposal, we come up with a plan for the gradual opening of the complex in three consecutive stages. The fi nal stage is designed to be analogous to the plans for the new smart district in terms of features. The aim of the individual stages is to maximize the use of the area. The proposed temporary use represents testing of future functions, which we perceive as an opportunity to obtain feedback on individual functions of the complex.

Bez popisku

„Jakub Dračka, Patrik Hegyi, Jan Hradecký, Terezie Jančálková, Dagmar Kohoutová, Matej Ondrišák, Dalibor Stehno“

Autoři
Bez popisku

BROWNFIELD DNES

Řešená oblast patřící městské společnosti Teplárny Brno, a.s. sloužila desítky let jako důležitá součást při výrobě tepla pro systém centrálního vytápění města Brna. Původně navíc vyráběná pára a elektřina zásobovaly blízké textilní továrny. Nachází se zde technické zázemí, dílny, sklad materiálu ale i archiv tepláren, které jsou postupně přesouvány do stávající části tepláren. Také chladírenská věž, jež dříve zbavovala teplárnu přebytečného tepla, už není potřeba díky efektivnějšímu fungování celého systému. Pod budovou archivu se nachází zachovalý kryt civilní obrany, který je udržován v provozuschopném stavu. Do areálu také vede železniční vlečka s funkční točnou a garáží, v níž se nyní nachází lokomotiva.

Bez popisku

MÍSTO SETKÁVÁNÍ ZÍTRA

Jak bylo již zmíněno výše, návrh je rozčleněn do tří na sebe navazujících etap, které umožňují v danou chvíli maximální možné a nejvhodnější využítí areálu. Zpočátku se jedná o prosté zpřístupnění areálu veřejnosti, zatímco budou probíhat přípravy zázemí pro větší události, které se budou konat posléze pravidelně, až celá iniciativa vyvrcholí dokonale připraveným a soběstačným zázemím pro setkávání, práci i odpočinek obyvatel přilehlých, ale i vzdálenějších čtvrtí města Brna

Bez popisku

Dokumenty ke stažení

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info