IMPULZ PRO ŠPITÁLKU

Aktivace post-průmyslového areálu

Předmětem zadání je návrh proměny části areálu brněnských tepláren, která už nadále neslouží teplárenským účelům a chystá se na přestavbu a vznik nové chytré čtvrti. Výstupem se očekává vytvoření komplexního manuálu toho, jakým způsobem, v jakém časovém horizontu a za jakých podmínek, by se areál budoucí chytré čtvrti mohl začít dočasně využívat. Součástí návrhové ideje by měl být reálný zásah, který využije lokálních zdrojů a materiálů, zapojí území do stávající městské infrastruktury. Důležitou součástí je zamyšlení se nad managementem všech dotčených a zapojených stran spolu s řízením procesu dočasného provozu. Dále také jakým způsobem podpořit formu financování projektu, nebo zapojení do dalších kulturních a jiných podpůrných programů. Zpřístupnění a zabezpečení areálu ponese značné komplikace a vyjednání podmínek nejen s majitelem pozemku ale také s vlastníky okolních pozemků, kterých se dočasné využívání areálu může dotýkat. Řešení by mělo být ekonomicky efektivní a proveditelné, nebo by mělo přemýšlet o investici v souladu s dlouhodobým záměrem. To samé může platit pro vytvoření prostoru nebo stavby, jehož fyzická podoba může mít do jisté míry „likvidní“ funkci, kde se např. jako celek nebo po částech může měnit v místě nebo tvaru.

Bez popisku

Území se nachází v městské části Brno-Zábrdovice v dostupné vzdálenosti od centra mezi železniční tratí a ulicí Cejl. Řešené území je stále součástí areálu tepláren, se kterým je nutno dopředu počítat jako s areálem se zvýšenou kontrolou pro zajištění bezpečnosti. Areál je vybaven několika objekty, zejména ty s odkazem na industriální dědictví, mezi kterými je především chladírenská věž, 4-etážová tovární budova a dvoulodní průmyslová hala. Dále se zde nachází několik dalších menších objektů, garáží a skladových prostor, které lze uvažovat bez potenciálu pro zachování v rámci návrhu pro výstavbu nové čtvrti, ale vhodné pro využití dočasné.

Bez popisku

Dočasné užívání lze chápat jako jeden ze způsobů, jak lze během období plánování otevřít nové možnosti a zhodnotit stávající potenciál území. Nalezení vhodného řešení pro využití území do doby, než se na místě začne s výstavbou, může mít podstatný vliv na rozvoj lokality, stanovení cílů a může zodpovědět doposud nejasné otázky spojené s výstavbou budoucí čtvrti. Intervence nebo zásah v reálném měřítku se zaměřením na cirkulaci a využití místních materiálů má za úkol vytvořit a otevřít nový prostor pro veřejnost. Má za úkol také seznámit veřejnost s aktuálním děním a plánováním v této lokalitě a pokusit se vytvořit platformu pro participaci a podporu projevu iniciativ. V závěru tedy nastínit možné alternativy dočasného využívání a aktivity podporující rozvoj nejen této lokality, ale i širokého okolí. Aktivity podporující inovaci např. ve vzdělávání, v nových technologiích, aktivity podporující životní prostředí, cirkulární ekonomiku a mnoho dalších kritických aktuálních témat týkající se udržitelného rozvoje města.

Forma a způsob dočasného využívání Špitálky může mít podstatný vliv na průběh plánování a budoucí podobu městské čtvrti, zejména na definici funkčního a obsahového využití. Intervence a zásahy ve vhodném měřítku mohou být využity k vytvoření prostoru pro společenské a kulturní aktivity, ale také jako místo setkání a participace. Podporou místních komunit lze snadněji odhadnout budoucí uživatele čtvrti, na jejichž základě lze lépe stanovit cíle, které jsou potřeba definovat před zahájením výstavby. Varianty jednotlivých výstupů budou sloužit primárně jako podklad pro rozvedení další debaty a vyjednávání se zastupitelstvem pro zhodnocení dalších postupů. Při požadované kvalitě projektů se bude uvažovat možná realizace.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info